REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.2.2022

1. Rekisterinpitäjä

Vesihuoltomestari Oy

Y-tunnus 3254023-9

Kotiniementie 27,96600 Rovaniemi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hannu Teppo

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jos olet ollut yhteydessä meihin yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaan aloitteesta asiakkaalta itseltään. Voit antaa tietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse, sekä sosiaalisen median kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) www-sivujen osoitteet, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilauksista, laskutustiedot, sekä muut asiakkuuteen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme tietojasi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamisen tarpeellisuuden mukaisesti. Lisäksi säilytämme joitakin tietoja kauemmin niiltä osin kuin se on lainsäädännössä määrätty tarpeelliseksi velvollisuuksien kuten kirjanpidon ja kuluttajakaupan vastuiden hoitamista varten.

Tarpeettomat tiedot tuhotaan kun niillä ei katsota olevan käyttöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. yrityksen kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy tietoihin on rajattu.

Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, rekisterinpitäjä huolehtii niiden tietoturvasta. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, sekä puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistaminen rekisterissä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).